INTEGRITETSPOLICY

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Notifind. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

 

Personuppgiftsansvarig:

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Notifind AB

559050-1655

Lindhagensplan 70, Box 12516, 10229 Stockholm.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?

När du är i kontakt med oss vid ifyllande av ansökningsformulär, rapportering av uppdrag och lönehantering samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är de uppgifter som du registrerar när du söker jobb hos oss, samt dina bankuppgifter för löneutbetalning. Grunduppgifter som namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Även uppgifter kring dig, dina intressen och vilka butiker du brukar handla i.

 

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Syftet med att samla in och spara dina personuppgifter i Notifindportalen, är för att kunna erbjuda dig passande uppdrag utifrån din profil som vi matchar mot våra kunduppdrag.

 

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig och för att kunna uppfylla avtal med våra kunder.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster till våra kunder.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service och våra tjänster.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

 

De som får del av personuppgifterna

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra. t.ex. med myndigheter, företag inom Securitaskoncernen, underleverantör för lönehantering eller andra leverantörer. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.

 

Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

Kundtjänstuppgifter relaterade till reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Uppgifter för att få tillgång till kommande uppdrag hos oss sparas till dess du begär att inte längre finnas kvar som registrerad i vårt personalregister.

 

Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt efter det att du kontaktat oss.

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Du ansvarar själv för att data du registrerat om dig själv, i registrering vid din jobbansökan är korrekt ifylld samt uppdaterad.

 

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats.

Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre.

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

 

Begräsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas.

Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för.

Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

 

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

 

Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

 

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till datainspektionen.